Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
789clubvn
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 1
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 2
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 3
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 4
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 5
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 6
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 7
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 8
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 9
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 10
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 11
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 12
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 13
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 14
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 15
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 16
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 17
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 18
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 19
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 20
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 21
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 22
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 23
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 24
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 25
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 26
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 27
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 28
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 29
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 30
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 31
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 32
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 33
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 34
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 35
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 36
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 37
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 38
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 39
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 40
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 41
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 42
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 43
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 44
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 45
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 46
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 47
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 48
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 49
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 50
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 51
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 52
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 53
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 54
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 55
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 56
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 57
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 58
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 59
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 60
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 61
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 62
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 63
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 64
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 65
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 66
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 67
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 68
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 69
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 70
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 71
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 72
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 73
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 74
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 75
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 76
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 77
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 78
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 79
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 80
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 81
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 82
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 83
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 84
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 85
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 86
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 87
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 88
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 89
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 90
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 91
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 92
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 93
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 94
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 95
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 96
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 97
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 98
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 99
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 100
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 101
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 102
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 103
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 104
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 105
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 106
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 107
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 108
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 109
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 110
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 111
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 112
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 113
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 114
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 115
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 116
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 117
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 118
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 119
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 120
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 121
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 122
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 123
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 124
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 125
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 126
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 127
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 128
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 129
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 130
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 131
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 132
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 133
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 134
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 135
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 136
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 137
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 138
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 139
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 140
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 141
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 142
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 143
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 144
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 145
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 146
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 147
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 148
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 149
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 150
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 151
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 152
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 153
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 154
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 155
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 156
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 157
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 158
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 159
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 81 - Trang 160
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
🐸🐸 C.hja S'ẻ C.ó T`Â.M 🐸 🐸 Thành viên 1 giờ trước Báo vi phạm
Raw Hàn cho các bạn nào hóng trước :

https://s.𝒊d/choi_cap_cao_nhat_raw

Sang thì cho mình xin 5s nha ! Dành cho các bác biết liên kết rút gọn vào như thế nào thôi nha !
Author Trả lời
Senpai Oraru Thành viên 2 giờ trước Chapter 100 Báo vi phạm
sao toàn có ku thế? Đéo nhặt gái
Author Trả lời
Honkai Lux Thành viên 4 giờ trước Chapter 100 Báo vi phạm
Bọn chap 99 tưởng main mua giáp mặc, ai ngờ cho 🤣🤣🤣. Thôi thì cay tiếp đi nhá
 • Author
  Nguyen Thành viên 2 giờ trước Báo vi phạm
  Bộ rồng đỏ mặc đến end game mnr
 • Author
  Honkai Lux Thành viên 2 giờ trước Báo vi phạm
  Bọn nó tưởng main mặc cơ
Author Trả lời
Võ Huy Thành viên 5 giờ trước Chapter 7 Báo vi phạm
Dắt thằng em theo chi không biết, khác gì tạ đâu
Author Trả lời
:))) Thành viên 6 giờ trước Chapter 100 Báo vi phạm
Tưởng gái @.@
 • Author
  Nguyen Thành viên 2 giờ trước Báo vi phạm
  Mấy chap trc cũng tưởng loli ,hóa ra đực rựa
Author Trả lời
Bott Thành viên 6 giờ trước Chapter 100 Báo vi phạm
Càng ngày càng nhiều ng biết mặt ó
Author Trả lời
TTT Thành viên 7 giờ trước Báo vi phạm
Bá cho nhanh rồi truyện cũng rác cho nhanh, ko có ý tưởng nào mới à. Hay chỉ làm ra với mục đích duy nhất dìm nước khác xuống
Author Trả lời
Tạc Thiên Bang - beat hunter Thành viên 7 giờ trước Chapter 2 Báo vi phạm
Tui nghĩ tui chơ Mu online 15 năm là nhiều rồi giờ có người chơi 22 năm
Author Trả lời
Tâm Thành viên 8 giờ trước Chapter 10 Báo vi phạm
thường coi mấy bộ mới dô là main bá tình tiết nhanh thì cuốn còn bộ này như cứ* vậy.
 • Author
  CRC Thành viên 7 giờ trước Báo vi phạm
  Chuẩn cmnr
 • Author
  undertable Thành viên 7 giờ trước Báo vi phạm
  Thông cảm chút đi, hàn thượng đẳng từ ngoài đời đến trong truyện mà, cứ nhìn cách thằng main suy nghĩ là hiểu
Author Trả lời
11111 Thành viên 3 ngày trước Chapter 99 Báo vi phạm
Bán hết hàng??? Còn ai mua nổi ngoài ông nội này ra nữa
Author Trả lời
LOL Thành viên 5 ngày trước Báo vi phạm
NGU -> NGU Aweken -> NGU Strongest -> NGU Đại Thiên Sứ -> NGU Vượt Thời Đại -> NGU Kì Tích emo
Author Trả lời
O DI Thành viên 5 ngày trước Báo vi phạm
Mọi người: Mày Hack game hay sao mà mạnh thế.
Main: Vừa vào game nhập code MU999 Tặng ngay bộ thần trang 15+, Đánh quái rớt đồ VIP,  kinh nghiệm × 10, đồ sài ko hết thì đem bán, .... 
emo
Author Trả lời
• Tiểu Bạch Thành viên 6 ngày trước Chapter 99 Báo vi phạm
Chuẩn bị đi càn quét
Author Trả lời
Minh Đăng Cao Thành viên 8 ngày trước Chapter 29 Báo vi phạm
Ae cho hỏi chap 4 main kêu mình cấp 10000 là cấp cuối sao giờ là 301
 • Author
  vô danh cc Thành viên 6 ngày trước Báo vi phạm
  nó gáy thế thôi lúc sau nó chả bảo đến lv300 là ko nhận đc exp nữa đây
 • Author
  Nakamiyo Kirine Thành viên 7 giờ trước Báo vi phạm
  Bọn hàn chỉ giỏi gáy thôi chứ ko làm đc gì đâu
Author Trả lời
Tạc Thiên Bang - CHúmA HmỀ Thành viên 9 ngày trước Báo vi phạm
TrUYệN hAY kHônK cÁk bẸNk?
 • Author
  Lê Tuấn Thành viên 5 ngày trước Báo vi phạm
  cũng hay đó bạn, đáng để đọc